SOLUTION ARCHITECTURE CONSULTING FOR SOFTWARE COMPANY

Kiến trúc sư cao cấp, nhiều kinh nghiệm của Người Kiến Trúc Sư sẽ giúp các công ty phần mềm trong những giai đoạn khó khăn của dự án như thiết kế kiến trúc giải pháp, tìm kiếm và sửa những lỗi phức tạp nằm sâu trong hệ thống. Trong giai đoạn đầu, Công ty sẽ tập trung vào các dự án với sản phẩm là các hệ thống phân tán, xây dựng trên công nghệ JEE vì đó là thế mạnh đặc biệt của ông Nguyễn Tiến Dương.

Điểm mạnh của dịch vụ

Kinh nghiệm quốc tế lâu năm về kiến trúc giải pháp. Am hiểu các hệ thống và công nghệ do đã có thời gian đào sâu, nghiên cứu các hệ thống và công nghệ này. Hiểu các yêu cầu về mặt nghiệp vụ để thiết kế giải pháp phù hợp.

OTHER SERVICES

IT Consulting for Banking and Financial Services

IT Consulting for SME

CONTACT US