JAVA FOR ABSOLUTE BEGINNERS

| marvelapp | 08/10/2019

Bạn sẽ học được gì?

Nội dung khóa học

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và cài đặt môi trường phát triển Eclipse cho project đầu tiên 1 buổi học
Variables , Nhập liệu từ người dung ( User Input ) 1 buổi học
Mệnh lệnh điều kiện ( Conditional Statements ) và Vòng lặp (Loop) 1 buổi học
Mảng (Arrays )  1 buổi học
Hàm( Methods ) 1 buổi học
Thực hành viết trò chơi ( Practice : writing a simple game program ) 1 buổi học
Thực hành viết chương trình tiện ích ( Practice : writing a utility program )  1 buổi học
Giới thiệu chương trình hướng đối tượng phần một

( Introduction to Object Oriented Programming part 1 ) 

1 buổi học
Giới thiệu chương trình 

( Introduction to Object Oriented Programming part 2 ) 

1 buổi học
Giới thiệu về Mẫu Thiết Kế Design Patterns ( Introduction to Design Patterns ) 1 buổi học
Tổng kết 

 

Yêu cầu đào tạo

 

 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và cài đặt môi trường phát triển Eclipse cho project đầu tiên.
 2. Variables (Biến), Nhập Liệu Từ Người Dùng (User Input).
 3. Mệnh lệnh điều kiện (Conditional Statements) và Vòng Lặp (Loops)
 4. Mảng ( Arrays )
 5. Hàm ( Methods )
 6. Thực hành viết trò chơi ( Practice : Writing a simple game program )
 7. Thực hành viết chương trình tiện ích ( Practice : Writing a utility program )
 8. Giới thiệu lập trình hướng đối tượng phần 1 (Introduction to Object Oriented Programming part 1 )
 9. Giới thiệu lập trình hướng đối tượng phần 2 ( Introduction to Object Oriented Programming part 2 )
 10. Giới thiệu về Mẫu Thiết Kế Design Patterns ( Introduction to Design Patterns )

30% 500.000 715.000

Đăng ký trước 30/09/2019

  1
  Bạn cần hỗ trợ?